Societas Philosophiae Doshisha 会則

1. 本会はSocietas Philosophiae Doshishaと称する。
2. 本会は哲学研究の普及発展を目的とする。
3. 本会は上(※原文では「右」、以下同様)の目的達成のために下(※「左」)の事業を行う。
 (1) 大会、研究会、講演会等の開催。
 (2) 会誌の発行。
 (3) その他必要な事業。
4. 会員は卒業生および本会の趣旨に賛同し、委員会の承認を得た者とし、普通会員、終身会員、賛助会員によって構成する。
5. 本会は会員の納入する会費、ならびに寄付金、補助金等をもって運営される。
6. 会費を下記(※「左記」)のように定める。
 普通会員 年額3,000円
 終身会員 終身会費50,000円
 賛助会員 1口 10,000円以上(但し年額)
7. 委員と会計監査は委員の間から若干名を選出し、任期を3年とする。会長は委員の間から互選する。
8. 本会は名誉会長および名誉会員をおくことができる。
9. 委員会は、編集委員会若干名を委嘱する。
10. 委員会は幹事若干名を委嘱する。
11. 本会の事務局は同志社大学文学部哲学研究室内におく。
12. 本会則の変更ならびに重要事項の決定等は委員会の議決による。